CZ标准化工泵

CZ标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵;其尺寸和性能符合DIN24256/ISO2858标准。 CZ标准化工泵的性能范围包括了IH系列标准化工泵性能,其效率、汽蚀性能等指标超过IH型泵。

CZ标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵;其尺寸和性能符合DIN24256/ISO2858标准。CZ标准化工泵的性能范围包括了IH系列标准化工泵性能,其效率、汽蚀性能等指标超过IH型泵。


CZ标准化工泵用途 

输送低温或高温液体;中性或有腐蚀性液体;清洁或含有固体颗粒的液体。特别适用于:化学和石油化学工业;炼油厂;造纸厂和纸浆业;制粮业。